Подмяна на вертикални щрангове

"Фирма Вамекс" предлага на клиентите си в град Русе следните услуги:

  • Подмяна на хоризонтални и вертикални щрангове
  • Доставка и монтаж на нови полипропиленови тръби от най-високо качество, със сертификат и с 10 години гаранция
  • Доставка и монтаж на нови спирателните кранове преди и след индивидуалните водомери
  • Доставка, монтаж и пломбиране на нови водомери с дистанционно отчитане и изпращане на информацията към ВиК Русе и/или Топлофикация Русе по служебен път.
  • Възможност за разсрочено плащане без оскъпяване
  • Професионално изпълнение в максимално кратки срокове и с максимална гаранция

Ние Ви предлагаме още:

  • Изграждане на система за дистанционно отчитане на всички средства за измерване в сградата /водомери и топломери/
  • Подмяна на канализационната инсталация
  • Подмяна на отоплителната инсталация и инсталацията за БГВ /битова гореща вода/
  • Топлинно счетоводство и дялово разпределение

Можете да се възползвате от едно или повече от едно от нашите предложения. В зависимост от това използвате преференциални цени, индивидуална отстъпка и индивидуално предложение за разсрочено плащане без оскъпяване.

За повече информация се свържете с нас на 082 834 409


Водопроводните инсталации и по-специално поддържането и ремонта им, са и ще бъдат още много години един от най-актуалните проблеми за цялото общество. Водопроводни инсталации на повече от 500 хил. жилища, 2000 учебни заведения и над 2000 административни сгради трябва да се подменят. Над 80% от сградните водопроводни системи в България са с изтекъл срок на годност и са за пълна или частична подмяна. Установено е, че сградната водопроводна мрежа е с дължина не по-малка от 120 млн. метра, което означава, че са за подмяна около 100 милиона метра водопроводни тръби в сгради, заедно с фитингите към тях.

Загубите на вода и отчитането на консумираната вода в индивидуалните имоти в сгради в режим на етажна собственост са друг наболял проблем. Много често, заради стари водомери, неосигуряване на достъп за отчитане или заради злоумишлени действия по водомерите Вие заплащате повече вода отколкото реално сте консумирали.


Подмяната на старите тръби с нови полипропиленови минимизират загубите и повишават качеството на водата. Полипропиленовите тръби имат експлоатационен срок над 50 години, не събират отлагания и не корозират.

Монтирането на водомери с дистанционно отчитане Ви освобождава от задължението да осигурявате ежемесечен достъп до Вашето жилище за отчитане на водомерите. Сметките се изготвят ежемесечно, на база актуална информация, без да се налага начисляване на служебен разход при невъзможност да се осигури достъп до водомера. Модулите на системата разпознават опити за вмешателство в системата както и опити за влияние върху водомерите, което прави кражбите на вода невъзможни. Модулите разпознават и сигнализират за течове на вода, както и за обратен поток на вода. Навременното констатиране и отстраняване на такива проблеми би Ви спестило излишни проблеми и разходи. 

“Фирма Вамекс” Ви напомня: Съгласно Закона за собственоста отговорността за вертикалните и хоризонталните щрангове в сгради в режим на етажна собственост е обща. Всеки, съразмерно своя дял в етажната собственост, следва да заплати разходите по ремонта, изграждането или подмяната им.

Кранът след водопроводното отклононие и водомерът са собственост на абонатите и би следвало всеки индивидуално да заплати този разход.

За Ваше улеснение, по-долу сме добавили частите от Закона за собственоста и Закона за управление на етажната собтвеност, които уреждат тази материя.

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА

IV. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 38. При сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползуване.

Общите части не може да се делят.

Чл. 41. Всеки собственик, съразмерно с дела си в общите части, е длъжен да участвува в разноските, необходими за поддържането или за възстановяването им, и в полезните разноски, за извършване на които е взето решение от общото събрание.

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

В сила от 01.05.2009 г.

Задължения на собствениците, ползвателите и обитателите (Загл. доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да:

9. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд "Ремонт и обновяване", съразмерно с притежаваните идеални части;

10. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;

12. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство или обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата;

Глава четвърта.
РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ

Общи правила

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване се извършва по решение на общото събрание на собствениците.

(2) При ремонти на общите части с предимство се извършват дейности от строително-технически характер за привеждане на сградата в съответствие с мерките и указанията в техническия й паспорт.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Разходите за ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части, за които има прието решение на общото събрание на собствениците, се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.

(4) Решението за извършване на ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части между отделни етажни собствености се приема от съвместното общо събрание по реда на чл. 18.

(5) За извършване на необходим ремонт на общи части на сградата се отпускат финансови средства незабавно с решение на управителния съвет (управителя). Общото събрание утвърждава направените разходи, които са удостоверени с платежни документи.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски по чл. 50 след представяне на документи, удостоверяващи плащанията.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Ако разходите, извършени от собственик, не бъдат възстановени по реда на ал. 6, той има право да предяви иск срещу останалите собственици.

(8) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) За поддържане на общите части на етажната собственост собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти правят ежемесечни вноски в размер, определен в правилника за вътрешния ред или с решение на общото събрание.

Извършване на неотложен ремонт

Чл. 49. (1) В случаи, когато сградата или отделният вход в режим на етажна собственост се нуждаят от неотложен ремонт, с решение на управителния съвет (управителя) незабавно се отпускат финансови средства от фонда по чл. 50.

(2) Когато във фонда по чл. 50 липсват средства или средствата са недостатъчни, председателят на управителния съвет (управителят) незабавно свиква общото събрание по реда на чл. 13, ал. 1 да приеме решение за набиране на средства за извършването на ремонта.

(3) Ако общото събрание не бъде свикано или не вземе решение по реда на ал. 2, председателят на управителния съвет (управителят) или заинтересованите лица уведомяват кмета на общината или района за обстоятелствата по ал. 1.

(4) Кметът на общината извършва проверка и издава заповед, с която задължава собствениците да осъществят в определен срок ремонта по ал. 1. Заповедта се съобщава на председателя на управителния съвет (управителя) и може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на етажната собственост.

(5) Когато заповедта по ал. 4 не е изпълнена в срок или е допуснато предварително изпълнение по нея, неотложният ремонт се извършва от кмета на общината или района. В тези случаи въз основа на заповедта и платежните документи за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината или района за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост (Загл. изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

Чл. 51. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите.